ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

  เมื่อวันที่ 22  ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ณ.ห้อง 301  อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร พล.อ.ดร.ศิริ
ทิวะพันธ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรประธานเปิดงานและ เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ นเรศวร
วิจัย ครั้งที่ 11 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่าง
เข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากขนาดจาน และนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาพิเศษ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในประเด็น วิจัยและ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษาและผลงานวิจัย โดยเฉพาะ
ความรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการสั่งสม ผ่านกระบวนการศึกษาที่ถูกหลัก คือการวิจัย เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศนั้น จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัย ผ่านกระบวนการถ่ายทอด
สุ่มเป้าหมายที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้

 

      ทั้งนี้ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าประเทศไทย ต้องเผชิญและเตรียมความพร้อม ต่อบริบทการพัฒ
นาใหม่ๆ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งที่คาดการณ์ได้ และคาดการณ์ไม่ได้ จึงทำให้ทุกภาคส่วนวิชา
การต้องเร่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกมิติ ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของระบบ
เศรษฐกิจโลก โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทความ
สำคัญ ของมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย นเรศวร ต่อไป

2444 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ