ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นางอุษา หงส์กาญจนกุล นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบนโยบายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2559
เนื่องด้วยกองตรวจและประเมินผลมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาพัฒนาระบบและวิธีการติดตามผลประเมินให้คำปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง ประเมินและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อฝ่ายบริหารของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจึงเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและให้การสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำองค์กรการช่วยเหลือผู้อื่นและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาขององค์กรในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสามารถดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการดำเนินงานและการตรวจติดตามประเมินผลของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจในการเตรียมพร้อมรับการตรวจ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กรการช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จ

4981 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ