ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่1/2559  โดยมี นายสุทัศน์ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ซึ่งโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร มีหลักการสำคัญคือ เป็นแนวทางที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริมในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง โดยขับเคลื่อนการดำเนินศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรในทุกอำเภอ ๆละ 1 ศูนย์ รวม 9 ศูนย์ ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 90 ชั่วโมง ใน 4 กลุ่ม ด้านสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกันในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างโอกาสในการแข่งขัน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และประสานงานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเกษตร การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ด้วย

 

5686 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ