ช่วยเเชร์ จ้า .....
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมสรุปผลการออกประเมินการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 เรียงตามลำดับ ดังนี้
ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม  นางประจิม บัวประเสริฐ กำนันตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายมาโนช ช่างพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96
รางวัลชั้นที่ 1
1.รางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอำนวย ชังเภา แพทย์ประจำตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
2.รางวัลชั้นที่ 1 ของสารวัตรกำนัน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางรัตนาภรณ์ บัวประเสริฐ สารวัตรกำนันตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
3.รางวัลชั้นที่ 1 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางพะยอม พิมพ์โต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชั้นที่ 2
1.รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนันได้แก่
1.1 นายจำเนียร ด่านทิม กำนันตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
1.2 นายวิม ศรีสมบุญ กำนันตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
3.รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่
3.1 น.ส.สุทธิภรณ์ นิ่มอนงค์ แพทย์ประจำตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
4.รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่
4.1 นางสุนิสา ป้องแก้วน้อย สารวัตรกำนันตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
4.2 นายเสงี่ยม ยุรมาตร์ สารวัตรกำนันตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
4.3 นายลำดวน โยมยอด สารวัตรกำนันตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก จะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะเข้ารับรางวัลที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2559 นี้

7289 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ