ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี รวมพลคนเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปี 2559 โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจัดขึ้น และมีสมาชิก อสม.เขตเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมการอบรม จำนวน 150 คน

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองพิษณุโลก มีการขยายตัวและเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ภาวะปรวนแปรของสังคมก็อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งปัญหาจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงด้วยกระแสบริโภคนิยม โลกาภิวัตน์ที่ระบาดไปทั่ววิถีชีวิตของประชาชนกำลังเปลี่ยนทำให้กิจกรรมทางกายของประชาชนมีจำกัด ส่งผลต่อโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้มนุษย์เราสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเอาใจใส่ดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี ผู้ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปวางแผนและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและประชาชนในชุมชนตลอดจนทุกหน่วยงานและทุกองค์กร เพื่อส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ต่อไป

 

2569 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ