ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม รวมใจภักดิ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นางทิพย์สุคนธ์ สุดเกตุ แสนจิตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท จาก

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากห้องประชุมดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการเสนอความคิดเห็น ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคในการประชุมดังกล่าว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายในเรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้สร้างความเข้าใจในเรื่องของยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมถึงกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ให้คณะกรรมการและคณะทำงาน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มี 1,048 หมู่บ้าน จากการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2559 พบว่า มีหมู่บ้านระดับพออยู่ พอกิน ระดับ1จำนวน 310 หมู่บ้าน ระดับกินดี อยู่ดี ระดับ 2 จำนวน 25 หมู่บ้าน และหมู่บ้านมั่งมีศรีสุข ระดับ 3 จำนวน 19หมู่บ้าน ทั้งนี้ จังหวัดได้ เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ยกระดับจากระดับพออยู่พอกิน เป็นอยู่ดีกินดี ให้มากที่สุด โดยในปีนี้กำหนดให้มีหมู่บ้านต้นแบบหรือหมู่บ้านพี่ จำนวน 68 หมู่บ้าน ให้เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านน้องที่จะยกระดับตนเองสู่ความกินดีอยู่ดีต่อไป

 

4481 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ