ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์นันทนาการ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดอุทัยธานี,จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในหัวข้อเรื่องการป้องกันเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ,ยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคี,ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยอาสาป้องกันชาติ และการจัดตั้งองค์กรไทยอาสาป้องกันชาติ หน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ถูกต้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีอุดมการณ์ความรักชาติยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติมีความรักความสามัคคี มีศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง เข้าร่วมปฎิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการอบรมครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกจากมวลชนในพื้นที่ที่มีความเสียสละอดทน ช่วยเหลืองานของทางราชการในด้านความมมั่นคงจาก 4 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 175คน เมื่อฝึกอบรมเรียบร้อยไทยอาสาป้องกันชาติจะได้กลับไปเป็นผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติในท้องถิ่นของตนเองและเป็นมวลชนที่เข็มแข็งในการปฎิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป

 

2285 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ