ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่าย”ซึ่งการสัมมนาในโครงการดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาครวมทั้งการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่ายทั่วประเทศ รวมจำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน2559 การสัมมนาฯ ก.ธ.จ. และเครือข่ายในวันนี้เป็นการจัดสัมมนาครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างรวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 400 คน

สำหรับเนื้อหาของการสัมมนาฯในภาคเช้า หลังพิธีเปิดการสัมมนาแล้ว รองนายกรัฐมนตรี wfhเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” สำหรับภาคบ่าย เป็นการอภิปรายเรื่อง”การสอดส่องแผนงาน/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรายุ นันท์ธราธร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. นายนภดล เพชรสว่าง ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. นางสาวเสริมศรี บุญคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายกนก นมะหุต นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ โดยมีรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

 

2935 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ