ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง โครงการพัฒนาคลองคู้ บึงกกไม้แดง เพื่อเป็นแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ ม.9ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีแผนดำเนินการ 3ระยะ ระยะแรกอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การก่อสร้างน้ำล้นบริเวณคลองคู้ เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง / การขุดลอกคลองคู้ให้เก็บน้ำให้ได้มากที่สุด และการก่อสร้างฝายต้นน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้ผืนป่าต้นน้ำจำนวน 9 แห่ง ซึ่งการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ได้มีการเสนอแผนการดำเนินงานระยะที่ 2 เพื่อขอรับงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากระยะแรก คือ โครงการขุดลอกบึงกกไม้แดง พื้นที่ 36 ไร่ จากเดิมมีความลึก 3 เมตร ให้ลึกลงไปอีก 3 เมตร จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 270,000ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 850 ไร่ ในงบประมาณดำเนินการจำนวน 6,020,000 บาท นอกจากนี้ยังเสนอโครงการขุดแก้มลิงคลองคู้ 3 จุด และขุดแก้มลิงไดงูเหลือม ส่วนแผนงานระยะที่3 เตรียมโครงการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำวังทอง โครงการขุดลอกคลอกเข็ก โครงการขุดลอกเชื่อมคลองเข็กกับบึงกกไม้แดง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเข็ก และโครงการขุดลอกบึงกกไม้แดงเชื่อมตำบลหนองพระ โดยหากดำเนินการตามแผนทั้ง 3 ระยะ จะทำให้แหล่งน้ำมีการเชื่อมต่อถึงกัน และจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ใน 3 ตำบล จำนวนกว่า 3 หมื่นไร่

ด้านรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการระยะที่ 2 ที่เสนอของบประมาณ ขณะนี้รัฐบาลพร้อมที่จะมีการอนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินการแล้ว โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นว่า ในภาพรวมยังไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่ต้องทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือเกษตรกรว่า น้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันสำรองไว้เพื่อการอุปโภค บริโภคได้จนถึงเดือนกันยายนนี้ แต่หากยังมีการดึงน้ำเพื่อการเกษตรที่ใช้น้ำมากหรือทำนาปรัง น้ำจะไม่เพียงพอ ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน โดยรัฐบาลยังได้วางมาตรการสำรองไว้ ช่วยเหลือประชาชน หากเดือนกันยายนนี้ ฝนล่าช้า หรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล

 

3373 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ