ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานลงนามร่วมมือระหว่างหน่วยงาน(MOU) การพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซึ่งมีจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี และชัยนาท ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนัก
งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสภาอุต
สาหกรรมจังหวัด  ณ ห้องวังพิกุบ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณูโลก

         

     เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือและข้อตกลงเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยทำงานแบบบูรณาการ เพื่อลดความเสี่ยง
และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในสถานประกอบการ และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายเป็นสุข โดยสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 จ.พิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อ
ส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรคในวัยทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพ จัดการความปลอดภัย ความสุขของคนทำงาน
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผู้ไม่สูบบุหรี่ และการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ต้อง
อยู่ภายใต้การจัดการขององค์กรเอง ซึ่งมีหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงนามความเข้าใจ หรือ MOU
เรื่องสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการโรงงานใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน วัตถุประ
สงค์เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการ  ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคที่สำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ การที่คนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีสุขภาพดี กายใจเป็นสุขเป็นสิ่งสำคัญ เพราะใน
ปัจจุบันคนทำงานจะมีภัยคุกคามสุขภาพหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของโรคไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน  ความดัน
เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย หรือสภาพการทำงานที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันตัวต่าง
ๆ รวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และการให้ความรู้คนทำงาน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย การ
ทำงานต้องอาศัย บูรณาการร่วมกัน ที่สำคัญคือเจ้าของโรงงาน โดยคิดถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งประชาชนคนใช้
แรงงานมีความปลอดภัยกายใจเป็นสุข ตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ซึ่งการลงนามในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแสดง
เจตจำนงว่า ทั้งหน่วยราชการภาคเอกชนจะร่วมมือกัน จากนั้นจะนำความรู้ในเรื่องาส่งเสริมสุขภาพไปสู่ภาคปฏิบัติ
สู่คนได้ง่ายในโรงงานต่อไป และจะมีการติดตามการทำงาน ประเมินผล ร่วมทั้งพัฒนาต่อยอดในเชิงการวิจัยพัฒ
นาเป้าหมายสุดท้ายให้ผู้ประกอบการ ได้มีคนทำงานที่มีสุขภาพดี สามารถทำงานพัฒนาประเทศและเป็นผลดีต่อ
ระบบอุตสาหกรรมต่อไป

   

2246 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ