ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 17 พันตำรวจโทธีรชัย วิเชียรสรรค์ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน/โครงการในพื้นที่อำเภอเมือง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง หรือ RDF และทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง โดยใช้พื้นที่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง เพื่อดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ของทั้งสองตำบล

จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ เพื่อติดตามงาน /โครงการ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ประกอบด้วย  มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลหนองกุลา  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในวงบ่อซีเมนต์ และโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โครงการต่อเติมซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุลา ก่อนเดินทางกลับ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ช่วยดูแล และให้คำแนะนำ โดยเฉพาะโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โครงการเลี้ยงปลาดุกบิก๊กอุย ซึ่งในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และจะเลี้ยงปลาในวงบ่อแบบเรียนธรรมชาติ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีส่วนที่เหลือเกินบริโภค จึงขอให้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปไม่ใช่เพียงตอบสนองนโยบายและจบกัน อีกทั้งยังได้กล่าวว่า ดีใจที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทุกประการ

 

4655 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ