ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 59 ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2559  โดยมีนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น

ด้านนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เกี่ยวกับการตัดแว่นตาให้ผู้สูงอายุว่ายังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์อย่างจริงจังโดยเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือต้องเลี้ยงหลานแต่ตามองไม่ชัดเจนจะเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัวและการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งมาหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญและได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้ด้อยโอกาสและต้องดูแลเด็กด้อยโอกาสอยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ถึงปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการ พร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ และเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้ขอความร่วมมือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปและมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการโดยในครั้งนี้ได้คัดกรองผู้สูงวัยของอำเภอบางระกำ เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งเป้าหมายผู้สูงวัยเข้ารับการตรวจสายตาไว้จำนวน 400 รายและหากพบว่าผู้สูงวัยเป็นต้อกระจกโครงการจะมีกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยและญาติในการเดินทางมารับการผ่าตัดลอกต้อที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุกรุงเทพมหานครต่อไป

 

12508 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ