ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 18 ก.พ. 59 ที่ ห้องประชุม สมเด็จบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน 1:4000 (One map)จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งดำเนินการพิจารณาแนวเขตป่าไม้ใหม่โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1:4000 ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกแนวเขตป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินที่มีการพิพาทหรือมีปัญหาการพิสูจน์สิทธิที่เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดินของรัฐเพื่อให้แนวเขตที่ดินของมีความถูกต้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้เรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อหารือโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 เพื่อให้ส่วนราชการของจังหวัด ได้รับทราบและเข้าใจ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ได้แนวเขตที่ดินของรัฐที่ต่อกันสนิทไม่ทับซ้อน หรือมีช่องว่าง อันจะนำไปสู่แนวทางการบริหารการจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ลดความเหลื่อมล้ำและคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการ

สำหรับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯระดับจังหวัด มีหน้าที่ รับผิดชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์ และ แนวทาง ที่คณะอนุกรรมการ เทคนิคการ ปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการฯ กำหนด ควบคู่กับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเก่า และ การสำรวจสภาพข้อเท็จจริง ซึ่งการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559

 

12260 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ