ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายบุญเรือง  แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกในวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

สำหรับวันมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในเดือนสาม เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ และพระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันนั้นทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้น พระองค์ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาโดยสรุปก็คือ ให้ละเว้นความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน กระทำแต่ความดี ละเว้นการกระทำสิ่งที่ไม่ดี ลด ละ เลิก อบายมุข ทำจิตใจให้ผ่องใส และรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา เวียนเทียน ณ วัดทุกวัดทุกวัดใกล้บ้านท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

11503 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ