ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา  09.00 น.ที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)  นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร่วมปั่นศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ตามโครงการรณรงค์การใช้จักรยานไปโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจักรยานสำหรับนักเรียนจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และเสื้อสะท้อนแสงจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกมีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีแผนงานกิจกรรมในหลายด้านหนึ่งในนั้นได้แก่นโยบายพิษณุโลกเมืองแห่งจักรยาน  แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายคือการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะทำงานพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020 และได้เลือกดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำด้วยกิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน  โดยมีโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เป็นโรงเรียนเป้าหมาย  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใช้จักรยาน  ทำให้มีการออกกำลังกายอีกด้วย  และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง  เป็นการลดการใช้พลังงาน  ลดมลภาวะทางอากาศและลดความแออัดการจราจรของเมือง  ส่งผลให้เกิดกระแสการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง  และนำไปสู่การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดต่อไป

นายอภิชาต  สัมฤทธิ์ดี ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ มอบจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียนให้แก่นักเรียน จำนวน 15 ราย  โดยที่นักเรียนกลุ่มนี้จะผ่อนชำระค่าจักรยานในราคาต้นทุนจนกว่าจะครบ  ซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีเงินทุนกลับไปซื้อหาจักรยานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป การอบรมวินัยจราจร  การอบรมการซ่อมบำรุงเบื้องต้น  และกิจกรรมการปั่นศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกตามฐานเรียนรู้ตั้งแต่การกำเนิดของเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยกรุงธนบุรี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นระยะทาง 7.1 กิโลเมตร  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบๆโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

 

 

3010 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ