ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายด้านการเกษตร ปี 2559 ขับเคลื่อนเรื่อง “การลดต้นทุน” เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุน  การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 4 เสาหลักข้างต้นมีความสำคัญ โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ด้านการปฏิบัติ ลดต้นทุนด้วยการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรยุคใหม่ใช่ว่าจะทำการเกษตรแบบพึ่งฟ้าพึ่งฝน ต้องวิเคราะห์ดินเพื่อให้รู้ว่าดินมีธาตุอาหารมากน้อยเพียงใด เพื่อให้การใช้ปุ๋ยได้ตรงจุด ในอัตราที่เหมาะสม เมื่อรู้จักดิน รู้ค่าความเป็นกรด ด่าง ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ถ้าใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีต้องใส่เท่าที่จำเป็น ใส่อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน     เป็นการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เดินหน้าใน 3 กิจกรรม คือ.-

-ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก พื้นที่ 12 จังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา นครนายก นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก นครปฐม และพิจิตร มีเกษตรกรเข้าร่วม 1,180 ราย เป้าหมาย 763 ตัน

-ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ พื้นที่ดำเนินการ 11 จังหวัด มีเกษตรกร

เข้าร่วม 2,975 ราย

-ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) พื้นที่ 10 จังหวัด

มีเกษตรกรเข้าร่วม 862 ราย

นอกจากลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตแล้ว ยังมีการบริหารจัดการผ่านหมอดินอาสา ทั่วประเทศกว่า 80,000 ราย ทั้งหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน-ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นหัวใจที่ช่วยเกษตรกรได้ทันใจทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ต้นทางผ่านหมอดินนี้ทั้งกระบวนการเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์ดิน นำผลวิเคราะห์ไปใช้ สร้างเครือข่าย สานต่อนโยบายจากส่วนกลาง กระจายความรู้ กระจายการบริหาร  การจัดการ ขยายการปฏิบัติลงพื้นที่ทั่วถึงทั่วประเทศ เป็นตัวกำหนดการปลูกพืชตามหลักวิชา

หมอดินอาสา เสมือนเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอดสิ่งที่จำเป็นต่อเกษตรกร มีหน้าที่รับความรู้จากเจ้าหน้าที่นำมาถ่ายทอดสู่หมอดินตำบล หมอดินหมู่บ้าน นอกจากนี้จัดตั้งเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มถือว่าช่วยเจ้าหน้าที่ที่มีน้อยไม่พอกับเกษตรกรแต่ละพื้นที่ หมอดินอาสาประจำตำบล ประจำหมู่บ้านจะช่วยดูแลเกษตรกรใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาลดใช้สารเคมี หันมาใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้คำแนะนำเรื่องของดิน เดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ลดต้นทุนผ่านกระบวนการที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ รวมกลุ่มเพื่อรวมวัตถุดิบ หรือการเลี้ยงหมูนำรกหมูทำน้ำหมัก ผลตอบรับดี ปรับเปลี่ยนทำเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ “เกษตรอินทรีย์” ปลูกข้าวได้ผลผลิตข้าวเท่ากับแปลงเพื่อนบ้านที่ใช้สารเคมี

เกษตรรุ่นใหม่หรือรุ่นซุปเปอร์เกษตรกรต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง สู้ทุกภัยไม่ว่าภัยจากธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินยังกล่าวว่า เกษตรกรต้องมีความเชื่อมั่น มั่นใจที่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือมีปัญหาสามารถปรึกษาหมอดินใกล้บ้านหรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต องค์ความรู้ วิชาการ ข้อมูลที่ถูกต้องจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่จะช่วยให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้.

 

4133 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ