ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 3 เข้ารับประทานโล่รางวัล น.ม.ส. พร้อมเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนงานสหกรณ์ดีเด่นแห่งปี จากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (พระโอรสในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) องค์ประธานในพิธีประทานรางวัล น.ม.ส. แด่นักสหกรณ์ดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติและงานครบรอบ 100 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีประทานโล่รางวัล น.ม.ส. 100 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.ประเภทหน่วยงานดีเด่น จำนวน 29 แห่ง 2. ประเภทนักบริหารงานสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 64 คน 3. ประเภทผู้ให้การสนับสนุนงานสหกรณ์ดีเด่นแห่งปี จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 108 รางวัล เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เกียรติยศ ชื่อเสียงของผู้ที่ได้รับ เป็นรางวัลที่มีความหมายอย่างสูงสุดของชาวสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมกิจการสหกรณ์และขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

5697 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ