ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่นและดี
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมพุทธชินราชชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบ เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่นและดี โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงาน
ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือชื่อย่อว่า ศพค. เพื่อเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวซึ่งเป็นองค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมาร่วมกันดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยมีกลุ่มครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาประชาใบครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนในรูปแบบของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2558 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่นจำนวน 3 ศูนย์ และดีจำนวน 5 ศูนย์ ทั้งนี้ในงบประมาณ 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่นจะได้ศูนย์ละ 32,000 บาท และศูนย์ระดับดีศูนย์ละ 22,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวต่อไป

 

5210 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ