ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเด่นและดี จำนวน 8 ศูนย์ และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนชมรมเทควันโด จำนวน 24 ราย

จากนั้นเป็นการแนะนำข้าราชการของจังหวัดที่มารับตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์  สังข์แก้ว นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดพิษณุโลก นายวรัญญู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก นายสุรชัย  สุ่มเกสร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8  เป็นต้น

ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในที่ประชุม จะได้ชี้แจงให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  กระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การการรายงานผลความคืบหน้าโครงการตามนโยบายรัฐบาล การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรส่วน 1: 4000 การออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่วัดหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน  พร้อมให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งภายในจังหวัด และสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ และแนวทางการปรับตัว บรรเทาผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด เฝ้าติดตามประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยในจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบต่อไป

 

6620 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ