ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมพุทธชินราชชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบ เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่นและดี ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 ศูนย์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือชื่อย่อว่า ศพค. เพื่อเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวซึ่งเป็นองค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมาร่วมกันดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยมีกลุ่มครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาประชาใบครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนในรูปแบบของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชน ชมรมกีฬาเทควันโดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 24 ราย ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านกีฬาเทควันโด เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อบจ.นครสวรรค์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์บึงบอระเพ็ด สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

 

6841 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ