ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

            นายราชันย์  นครจินดา ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลกได้มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งประจำปี 2558/59 ตามโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และพร้อมขับเคลื่อนงานตาม มติการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคเกษตร ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 58/2559 วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท

วงเงินกู้ กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 12,000 บาท ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฟรีดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 4 ต่อปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559

  1. โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย วงเงินรวม 72,000 ล้านบาท

วงเงินกู้ กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี และปีที่ 8 -10 อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

  1. โตรงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท

วงเงินกู้ กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินชุมชนละไม่เกิน 3 ล้านบาท ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ภายในระยะเวลา 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์การออกมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งประจำปี 2558/59 มาให้เกษตรกรได้ทราบโดยทั่วกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฯได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055- 246259 หรือที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขา

7170 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ