ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม”วันไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ประจำปี 2559″ โดยพลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง-ภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค 3 เป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศล ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และพิธีกระทำสัตย์ ปฎิญาณตนและแสดงพลังสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทสปช. ) พร้อมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติประจำปี 2559 ณ ลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ใน เวลา 14.00 น. กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค 3 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และองค์กรมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจกันจัดงาน “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ซึ่งตรงกับวันที่ 4  มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมให้สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้รวมตัวกันร่วมในการต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อแสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี พร้อมผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทยอาสาป้องกันชาติที่ได้อุทิศชีวิตเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติในอดีต และยังได้มีโอกาสพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ร่วมถึงการแสดงถึงความสามัคคีของกลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่มที่มีอยู่ในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์ประสานงานมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ในการแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติครั้งนี้มีจำนวน 1,000 คนและคัดเลือกสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) พร้อมวิทยากรดีเด่น ประเภทละ1 คน เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค 3

7330 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ