ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4  มี.ค.59  ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจจาชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เข้าพบนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน นอกจากนั้นได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 8 มาตรการ และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Single Command  ใน 6 มาตรการ เช่น การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning  ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มาตรการเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร โดยใช้ระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single command) เพื่อการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การบูรณาการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ร่วมวางแผนกับจังหวัดในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ที่สำคัญต้องโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอบางกระทุ่มต่อไป

 

1916 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ