ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

จากการที่ฤดูร้อนของประเทศไทยซึ่งจะเริ่มขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีและจากข้อมูลของกรมอุตุวิทยาพบว่าสถานการณ์ ENSO (EL  NINO/Southern  Oscilltion)  จะทำให้เกิดความผิดปกติของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทยที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระหว่างปี 2557 กับปี 2558 พบว่าปี 2558 น้อยกว่าปี 2557 ถึง 4,189 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีผลกระทบกับการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ และเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอำเภอชาติตระการ นครไทย วัดโบสถ์ วังทอง และอำเภอเนินมะปราง ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นภูเขาและเทือกเขา สลับซับซ้อน ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดทางตอนเหนือ ทางด้านตะวันออก และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเขตที่ราบสูง พื้นที่ตอนกลาง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มตามแนวแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเป็นย่านการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแหล่งน้ำสาธารณะของจังหวัดที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนนเรศวรซึ่งมีระดับน้ำใช้งานต่ำกว่าปีที่แล้วมาก

จากสถานการณ์ปัจจุบันขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนได้ลดลงจากปกติเป็นจำนวนมากประกอบกับน้ำในเขื่อนต่างๆ ที่มีผลต่อจังหวัด เช่น เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนนเรศวร มีปริมาณน้ำสะสมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้ (ข้อมูลฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

 ความจุปริมาณน้ำ

เก็บกัก

ปริมาณน้ำใช้

การได้

ปริมาณน้ำ

ปัจจุบัน

ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล13,4624,6409,6628406
เขื่อนสิริกิติ์951043526660150216
เขื่อนแควน้อย93933989629632

 

รวมทั้งระดับน้ำในแม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยมมีปริมาณน้อยมาก จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนมกราคม 2559 พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอวัดโบสถ์ รวม 22 ตำบล 131 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับเดือดร้อน 3,819 ราย พืชผล ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 63,392 ไร่ งบประมาณ 70,647,302.25 บาท

ด้านการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดพิษณุโลกได้แบ่งการช่วยเหลือออกเป็นหลายด้าน ดังนี้

  1. ด้านการเกษตร จังหวัดได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ฯ (ก.ช.ภ.จ.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา และมีมติให้ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้ดำเนินการส่งขอรับการช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่เสียหายทั้ง 5 อำเภอ 22 ตำบล
  2. ด้านการอุปโภค บริโภค จังหวัดได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง จำนวน 493,000 ลิตร
  3. การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

-การดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน 1,515 บ่อ

  1. มาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 2558/59 โดย ธกส. ประกอบด้วย โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิม โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบน้ำ หรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตหรือประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยใช้ทางเลือกอาชีพเสริมของกระทรวงแรงงาน โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

5.การดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 99 แห่ง

6.สำรวจความต้องการขุดเจาะและซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำในหมู่บ้านและตำบลได้มากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 9 อำเภอ 187 บ่อ

7.กำหนดแผนการจ่ายน้ำจังหวัดพิษณุโลกโยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยใช้แหล่งน้ำมันดิบลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2559

สำหรับประเด็นและข้อสั่งการภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับข้อสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ดังนี้

– ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด เมื่อคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง และให้อำเภอ/อปท. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระดับอำเภอ / ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ด้านการเตรียมการ ด้านการให้ความช่วยเหลือ พร้อมรายงานตามแบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559 จัดส่งให้กรม ปภ. ทุกวันพุธ

– ดำเนินการตามข้อสั่งการประเด็น “เดินหน้าสู้ภัยแล้ง สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร” ประกอบด้วย การเร่งรัดดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำในแต่ละจังหวัด และปริมาตรน้ำที่กักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด และปริมาตรน้ำที่เก็บกักได้ และให้รายงานข้อมูลเชิงตัวเลขต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีถัดไป

– แจ้งให้จังหวัดดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 เพิ่มเติม ด้วยสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตรวจสอบแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตประปาทุกประเภทอย่างสม่ำเสมอ หากรพดับต้นทุนลดลง และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการผลิตประปา ให้ดำเนินการหาวิธีเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต้นทุนดังกล่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน / จัดหา / รักษาและเพิ่มปริมาณน้ำ ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้ง มิให้เกิดกรณีไม่สามารถผลิตน้ำประปา เนื่องจากไม่มีน้ำในแหล่งน้ำ โดยเด็ดขาด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานจังหวัด เพื่อจักได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ในการร่วมใช้น้ำอย่างประหยัดตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสร้างความเข้าใจ และขอร่วมมือกับเกษตรกรในการสำรองน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ไม่มี ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ส่วนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมประสานบูรณาการในทุกภาคส่วนในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจ ความต้องการ ในพื้นที่ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ รวมถึงความต้องการ ในการบูรณาฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะ รวมถึงสภาพ คูคลอง ที่ใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ดำเนินการ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย

 

2937 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ