ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.58 เวลา นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวันลำไย ทุเรียนหลงรักไทย และของดี
ตำบลชมพู ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ม.7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีกำหนดจัด
งาน 2 วันคือวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 เทศกาลวันลำไย นั้น เกิดจากการที่กลุ่มเกษตรกรบ้านรักไทย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่
7 บ้านรักไทย หมู่ที่8 บ้านเผ่าไทย หมู่ที่ 9 บ้านซำต้อง และหมู่ที่ 11 บ้านร่มเกล้า ได้มีการปลูกลำไยและทุเรียน ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจทำรายได้ที่ดีให้เกษตรทั้ง 4 หมู่บ้าน มานานกว่า 15 ปี ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 2500 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกรปีละหลายล้านบาท นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งยางพารา สับปะรด มันสำปะหลัง ข้าวโพด มะเฟือง เงาะ
โรงเรียน และสตอ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรทำสวนลำไยให้ผลิตลำไย ทุเรียนหลง
รักไทย คุณภาพดี พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาด จัดหาตลาดรองรับผลผลิตลำไยทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และต่างจังหวัด ส่งเสริม
การมีรายได้ของเกษตรกร เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตลำไยคุณภาพดีของตำบลชมพู และ สถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติ
เช่นทุ่งโนนสน ถ้ำพระ แห่งชมหิ่งห้อย และจุดชมทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาสูงบนพื้นที่ของอำเภอเนินมะปราง ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยงานจะมีขึ้น 25-26 ก.ค.58 นี้

3713 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ