ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สมศักด์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถน้ำในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวกองทัพภาคที่3และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร และได้กระทำพิธีเปิดโครงการฯไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กองทัพบก กรุงเทพมหานคร

และในวันนี้กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิษณุโลกกระทำพิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ในโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2559 ด้วยการจัดรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคตามพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

พลโท สมศักด์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพบกได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค โดยการนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการขนส่งน้ำอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อาศัยอยู่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 โดย กองทัพบกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการประสานงานโครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนรวม และจัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเน้นการจ่ายน้ำในพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย หรือ สถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสำหรับในปี 2559 นี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง

สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กรมทัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3091 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ