ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59 ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ ประจำปี 2559 และปล่อยแถวการ จัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ 7 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชุดเฉพาะกิจ กรมปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเข้าร่วมโครงการ

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงมีสถานะเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์และเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยมักจะถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการบริการทางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเหยื่อเป็นสตรีและเด็ก จึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย การคัดแยกเหยื่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เพื่อป้องกันและลดการท่องเที่ยวที่แฝงบริการทางเพศ  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญและประกาศให้การป้องกันการค้ามนุษย์เป็นวาระจังหวัด เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ต้องมีมีส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปรามการค้ามนุษย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันเฝ้าระวัง ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ ตำรวจท่องเที่ยว และอีกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์คือการจัดระเบียบขอทาน ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดระเบียบขอทานมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดระเบียบขอทานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่11 มีนาคม 2559

 

 

2835 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ