ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2559 ที่ผ่านมา   ที่ห้องประชุม  406  กองบิน  46  จังหวัดพิษณุโลก                                         นาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ  ผู้บังคับกองบิน  46  และผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน  46  เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง  โอกาสและความท้าทายในการเพิ่มระยะเวลาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ระบบบังคับบำบัด   ซึ่งการจัดเสวนาในเวทีดังกล่าวเพื่อบูรณาการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระยะ    5  ปี  ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562  และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้  ในการเพิ่มระยะเวลาการฟื้นฟูสนมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  จาก  4  เดือน  เป็น  6  เดือน  ให้มีความสอดคล้องกับพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.2545

นาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ  ผู้บังคับกองบิน  46  และผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน  46 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน  46  ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ.  2546  จนถึงปัจจุบันครบ  13  ปีนั้น    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติตยาเสพติดระบบจิตอาสาของกองทัพอากาศ  ซึ่งเป็นหลักการของระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กองทัพอากาศ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยแรกที่นำมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้  โดยมีการคาดหวังว่า  การบำบัดรักษาวิธีนี้จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  เพิ่มเติมจากระบบที่มีใช้อยู่เดิมแล้วให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการป้องกันมิให้ผู้เข้าร่วมรับการฟื้นฟู  กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ  และมุ่งเน้นการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่  2  ใน  8  ยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พ.ศ.2558-2559  จึงทำให้เกิดงานเสวนาในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ผู้แทนศูนย์วิชาการยาเสพติด  กรมแพทย์ทหารอากาศ  ,  ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก  ,  ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ภาค  6  ,  และผู้แทนภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

 

3517 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ