ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

            นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงจัดการพิธีเชิดชูเกียรติในวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยขอความร่วมมือให้จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ส่งให้คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 รายการ ได้แก่

 1. พันตำรวจโท สุดสยาม ภูมิประเสริฐ ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
 2. นายเทิดศักดิ์ เนียมเปีย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 3. นายประสบสุข ดีอินทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 (คศ.3 ระดับ8)
 4. ดาบตำรวจ ไพบูลย์ งามเลิศ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ตชด.31

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 รายการ ได้แก่

 1. นายสุชัย ชาญวิกย์กาญ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญ
 2. นายประสาท พึ่งม่วง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 3. นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
 4. นางรติภรณ์ ทองเนียม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง (คศ.3)
 5. นางผานิต คณะเกษม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ
 6. นางสมศิริ แทนปั้น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
 7. นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2
 8. นายกฤษณพล ฮ่องลึก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 9. นายประเสริฐ ไมตรีจิตร ตำแหน่งหัวหน้างานกายอุปกรณ์ชำนาญงาน
 10. ร้อยตำรวจโท มนัส เถียรอ่ำ ตำแหน่ง รองสารวัตร (ป.)

จังหวัดพิษณุโลกจึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

6872 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ