ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59  ที่ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ดร.ชาญวิทย์  ผลชีวิน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดการโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ ภาคเหนือ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองไทย และพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไป

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากการรับฟังการบรรยาย เรื่อง “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน” “พลเมือง…กับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนหลังปี 2015” การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “พลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชน เช่น ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อ “พลเมืองจะมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปประเทศได้อย่างไร” และ การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน” และกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นต้น

 

6670 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ