ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. โรงเรียนอนุบานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 127 คน พร้อมครูควบคุม จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 พร้อมทั้งชมภาพยนต์ พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นพระมหากษัติรย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างล้นพ้น จากนั้นได้พาเด็กๆ เยี่ยมชมยุทธโธปกรณ์ ปืนใหญ่ รถถัง เครื่องบิน ซึ่งจัดแสดงไว้ ณ สวนริมน้ำ หน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เด็กๆ ต่างสนุกสนานถึงแม้นอากาศจะร้อนเพียงใดก็ตาม ด้วยความชื่นชอบต่างพากันสอดส่องแทบจะทุกมุมก็ว่าได้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อกี้ใครเห็นพระนเรศวรบ้าง เด็กๆตอบเสียงดังพร้อมกับชูมือว่า เห็น แล้วพูดต่อว่า พระนเรศวร เก่งมาก คุณครูที่ควบคุมกล่าวว่า การพาเด็กๆ มานี้อยู่ใน”โครงการเดินทางทั่วไทย”ซึ่งในการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การคมนาคม ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านสติปัญญา เจตคติที่ดี ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพบเห็นสิ่งแปลกใหม่สามารถนำมาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการเดินทางทั่วไทยขึ้น เพื่อเปิดโลกทัศน์ที่ดีสำหรับก้าวแรกของชีวิตเป็นการนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กในอนาคตต่อ

7563 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ