ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จากกองทุนคุ้มครองเด็ก
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติกีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง และนักเรียนที่รับทุนให้การต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้รับการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้นำหมู่บ้านรวมถึงการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ขอความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งจากการสอบ ข้อเท็จจริงพบว่าเด็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัว บิดามารดาแยกทางกัน ทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ที่ไม่มีอาชีพและยังเลี้ยงดูบุตรหลานหลายคนมีรายได้จากเบี้ยยังชีพเท่านั้น บางรายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเด็กบางรายพิการและเจ็บป่วยซ้ำซ้อน จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง บางลายเด็กต้องออกไปทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเอง สภาพครอบครัวขาดแคลนทุนการศึกษา ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประจำจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ทุนการศึกษา เงินทุนประกอบอาชีพ และค่าเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและครอบครัวดังนี้ ให้การช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทถึง 8,500 บาทจำนวน 12 ราย ให้การช่วยเหลือรายละ 9,00 บาทถึง 10,000 บาทจำนวน 8 ราย ให้การช่วยเหลือรายละ 11,000 บาทถึง 16,500 บาทจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 297,000 บาท

4589 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ