ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2559  ที่ห้องประชุมรับรอง  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก                          นายวิทูรัช  ศรีนาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ นายชาวันย์  สวัสดิ์-ชูโต  รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พร้อมคณะ  ในโอกาสเดินทางมาร่วมปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ SMEs  ครบวงจร  (One  Stop  Service  Center:  OSS)  เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงส่งต่องานบริการของรัฐและเอกชนให้กับผู้ประกอบการ  SMEs  ทั่วประเทศ

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่  7  มกราคม  พ.ศ.  2559 ที่ผ่านมาและ มีมติให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดตั้งศูนย์บริการ  SMEs  (One  Stop  Service  Center:  OSS) ในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงส่งต่องานบริการของรัฐและเอกชนให้กับผู้ประกอบการ  SMEs  ทั่วประเทศ  โดยมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกให้ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนโดยสะดวก โดยขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนเสนอมาตรการต่างๆ เสนอให้กับรัฐบาลพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ชาติ จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายผู้บริหาร SMEs สามารถส่งต่อผู้ประกอบการ SMEs ไปยังหน่วยงานร่วมอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs  ซึ่งในเบื้องต้นจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์บริการ  SMEs  ครบวงจร  ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  2

10373 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ