ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3/ รองผู้บัญชาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ตามที่กองทัพภาคที่ 3 กับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวม กัน ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับกองทัพภาคที่ 3 ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ พุทธศักราช 2550 ถึงพุทธศักราช 2560 นั้น กองทัพภาคที่ 3 และคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติจึงเชิญประชุมเพื่อ รับทราบและหาแนวทางบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว การประชุมครั้งนี้เชิญผู้แทนคณะวิจัยแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนหน่วยทหารผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง, แพร่ และตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งในปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนและผู้บังคับหน่วยระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านจัดประชุมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้หยุดเผาป่าและตำหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจัดชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าจัดระเบียบบุคคลที่เข้าหาของป่าหรือกิจกรรมในพื้นที่ป่าโดยสิทธิกำลังพลเรือน ตำรวจและทหารในการช่วยเหลือกำกับดูแล

 

11910 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ