ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 22 มี.ค.59  ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำเพื่อการบริหารจัดการชุมชน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ร้อยเอก สมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอแนะและแก้ปัญหาเพื่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี สร้างประสบการณ์ บูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับส่วนราชการได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่และร่วมรับความรู้

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และทีสำคัญเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

โดยในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยจัดอบรมรุ่นละ 1 วัน จำนวนรุ่นละ 300 คน รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559

3127 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ