ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายยุทธ์  ไกรโชค  ประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558-2562 และกำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในฐานะสื่อมวลชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อให้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จึงจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ขึ้น และจัดประชุมพบกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  ที่วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 09.30 น.  โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการและการแสดงจากกองบิน 46 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

3217 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ