ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ 22 มี.ค.59   ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งการแถลงข่าวดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะกับสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบ และนำไปแก้ไข ตลอดจนเพื่อให้สื่อมวลชนในการนำเอาข่าวสาร นโยบาย ของรัฐบาลและของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้สั่งการผ่านมาในแต่ละกระทรวง ที่มีประโยชน์ นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ โดยมีสื่อมวลชน เป็นสื่อกลาง

สำหรับเรื่องที่นำมาแถลงข่าวในวันนี้ประกอบด้วย การก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า และการจัดผังเมืองรวม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก การรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ โดยสำนักงานโครงการชลประทานพิษณุโลก สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า โรคลมแดด และการจัดงานวันวัณโรคโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP การดำเนินการจัดตั้งร้านค้าประชารัฐ และการดำเนินการในโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก การจัดงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก โดยชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก การรายงานผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งตามมาตรการที่ 4 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

 

3848 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ