ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒนย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทร์ และการบริหารจัดการอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์จากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2557 ที่ผ่านมา และจัดหางบประมาณดำเนินการพัฒนาพระราชวังจันทน์อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ในเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชม

สำหรับศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชจันทน์ ภายในแบ่งเป็นห้องนิทรรศการ 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก เป็นส่วนต้อนรับ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้เข้าชม มีการจัดทำแอพพิเคชั่น “chan palace”เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีมัคคุเทศก์คอยให้บริการนำชมนิทรรศการ ส่วนที่ 2“พิษณุโลก : เมืองประวัติศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำน่าน” จัดแสดงภาพรวมทั้งด้านทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ส่วนที่ 3 “บันทึกประวัติศาสตร์ 9 ศตวรรษ เมืองพิษณุโลก” จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดเมืองสองแคว จนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่าง ส่วนที่ 4 “ศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลก”มีแบบจำลองแผนผังพระราชจันทน์และวัดสำคัญโดยรอบ พร้อมจัดแสดงเรื่องราวศิลปกรรมชิ้นเอก เช่น พระพุทธชินราช และอัฏฐารส ส่วนที่ 5 เป็นส่วนแสดงพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และส่วนที่ 6 นิทรรศการหมุนเวียน

องค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สถานที่ศึกษาเรียนรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพิษณุโลก

5214 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ