ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ ( 23 มี.ค.59 ) ที่บริเวณคลองซำปลากั้ง หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายพีระ  ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุริยา  หาญไพบูลย์ นายอำเภอเนินมะปราง นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านของบ้านรักไทย ร่วมกันเทปูนสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสาธารณะคืนประโยชน์ให้กับชุมชน ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับพื้นที่คลองซำปลากั้ง ดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง น้ำในลำคลองจะแห้งขอดลง โดยบ้านรักไทย ตำบลชมพู มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ และสวน น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งการทำฝายชะลอน้ำจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูก และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้จะทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับผลประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งแก่ชาวบ้าน สำหรับการทำฝายชะลอน้ำนี้ นอกจากจะใช้ต้นทุนต่ำแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

5998 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ