ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

            เช้าวันที่  23  มีนาคม  2559  ที่  ห้องอยุธยา  โรงแรมท๊อปแลนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมเข้าสู่  AEC  ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ  OTOP  ทั้ง  5  ประเภท  ได้แก่  อาหาร  เครื่องดื่ม  ของใช้ตกแต่ง  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  จำนวน  100  ราย โดยมีแนวคิดเพื่อให้ผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการมีการพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  มีการควบคุมการผลิตที่ดีอย่างเป็นระบบและความสามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม  ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้  ซึ่งไม่เพียงแต่การยกระดับของสินค้า  แต่หมายถึงการอยู่รอดของกิจการในอนาคตด้วย  ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะได้นำความรู้  หรือประสบการณ์ดี  ๆ  ไปใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานต่อไป

สำหรับ AEC  หรือ  ASEAN  Economic  Community  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า  และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก  รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก  ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง  มั่นคงประชาชนอยู่ดีกินดี  ซึ่งเป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    หรือ  AEC    มี  4  ด้าน  คือ  1.  เป็นการตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  (Single  Market  and  Production  Base)    เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  ลงทุน  แรงงานฝีมือ  เงินทุน  อย่างเสรี  2.  สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  (High  Competitive  Economic  Region)  ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบาย  ที่ช่วยการรวมกลุ่ม  3.  สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ(Equitable  Economic  Development)  สนับสนุนการพัฒนา  SMES  และการบรูณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก(Full  Integrated  into  Global  Economy)  เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค

7065 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ