ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายธีระศักด์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ภายใต้มาตรการที่ 4 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการตามมาตรการที่ 4 คือ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/ 59  ตามกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน2558 เป็นต้นมา โดยมีกลุ่มองค์กรเกษตรกรและชุมชนต่างๆ เสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

ซึ่งขณะนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีโครงการตามความต้องการของชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 115 โครงการ แบ่งเป็นโครงการกลุ่มการเกษตรอื่นๆ จำนวน 103 โครงการ โครงการกลุ่มนอกภาคการเกษตรอีกจำนวน 12 โครงการ และได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 46 โครงการ 29 ศบกต. งบประมาณ 25,000,648 บาท โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการกับ ศบกต. ทั้ง 29 ศบกต. แล้วรับมอบเช็คเงินสดไปจ่ายให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกรและชุมชนที่เสนอขอโครงการได้นำไปดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมศกนี้

6405 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ