ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ ( 21 มี.ค.59 ) ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  ถึงวันที่ 22 เมษายน  2559 โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 400 คน

นางสาวโศรยา  ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ขึ้นโดยร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรัก ความเมตตา ไมตรีจิต สร้างความเชื่อมั่น สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน และการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม, พร้อมกับพัฒนาจิตใจน้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องตามหลักสากล มีแนวทางในการดำเนินชีวิตเห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำความดี การละทิ้งความชั่ว การทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรด้าน ศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

 

5735 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ