ช่วยเเชร์ จ้า .....

pmj

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรพบกลุ่มเป้าหมาย “โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก” ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ พ.ต.อ.นิคม สภาพพร ป.ชัยวัฒน์ ประดับเพชร จาก ศอ.ปส.จ.พล. ผู้แทน ผบ.กองบิน 46 ผู้แทน สสจ.พิษณุโลก คณะครูและนักศึกษากศน.ตำบลอรัญญิก พิษณุโลก และนักเรียนจาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พร้อมสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกทุกแขนง เข้าร่วมโครงการและให้การต้อนรับ

นายยุทธ์  ไกรโชค  ประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี2558-2562 และกำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในฐานะสื่อมวลชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อให้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จึงจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ขึ้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2454 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ