ช่วยเเชร์ จ้า .....

pmj

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องวังแก้วคอนเวนชั่น โรงแรมวังแก้วอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ 2559 โดยมี นางสาวสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นปัญหาสำคัญที่สั่งสมมานาน ในประเทศไทย เป็นวิกฤตที่มีความรุนแรงเป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นเหตุของความยากจนของคนในชาติ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่สำคัญที่สุดทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้กับสมาชิกในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกในพื้นที่คือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นองค์กรประชาชนที่อาสาสมัครมารวมกันเป็นคณะทำงาน ศพค. เฝ้าระวังตำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนและประสานส่งต่อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสัมพันธ์พันธภาพในครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวและเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบมีจิตสำนึกค่านิยมใน ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายครอบครัวจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการแสดงศักยภาพเชิงบวกกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

 

1663 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ