ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล หรือตำบลละ 5 ล้านบาท ในพื้นที่ของตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการของตำบลดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของตำบลวังอิทก มีโครงการที่เสนอทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ โดยในจุดแรกประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ลงไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแฟบ หมู่ที่ 5 บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ความยาว 220 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 4 แสน 3 หมื่นบาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว เหลือเพียงปรับปรุงไหล่ทาง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมดิน บ้านพันต่างเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเทคอนกรีต คาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะแล้วเสร็จ  ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด วัสดุที่ใช้เป็นไปตามที่กำหนด

จากนั้นในช่วงบ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงเรือน ของกลุ่มปุ๋ยอินทรีอัดเม็ด ของหมู่ที่ 3 บ้านวังอิทก โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ ของบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 7  และโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายวัดกระทุ่มยอดน้ำ หมู่ที่ 2 ซึ่งจากการตรวจสอบทุกโครงการไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดสรรงบประมาณผ่านจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และส่วนราชการต่างๆ โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ประกอบด้วย มาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท และ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อให้แต่ละโครงการเกิดความโปร่งใส และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจ และติดตามโครงการดังกล่าวลงพื้นที่ตรวจตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มากที่สุด

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวของตำบลวังอิทก พบว่า โครงการที่เสนอมาเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบประปาหมู่บ้าน และโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตามประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จะลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

3891 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ