ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 25  มีนาคม  2559  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  100  ปี  สหกรณ์ไทย  คาราวานสินค้าสหกรณ์  ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  จัดคาราวานสินค้าสหกรณ์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ  ที่มีคุณภาพดีในราคายุติธรรมให้กับประชาชนในทุกอำเภอ ๆ  ละ  2  วัน  เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกชุมชน  โดยหาหนทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสหกรณ์

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสครบรอบ  100  ปี  ของการสหกรณ์ไทย  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลระบบสหกรณ์  และพัฒนาสหกรณ์  ให้เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับขบวนการสหกรณ์  ได้หาหนทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในปี  2559 และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายสำคัญของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาแล้งและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  จึงได้ร่วมกับสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด  สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันจัดงาน  100  ปี  สหกรณ์ไทย  คาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยกำหนดจัดงานในทุกอำเภอ  ๆ  ละ  2  วัน  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน  และจะบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพอันมีผลกระทบมาจากภัยแล้ง

 

4159 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ