ช่วยเเชร์ จ้า .....

      นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกแจ้งว่า ตามที่ ทางราชการได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2559 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2559 เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งสถานประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ได้รับประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.. 2541 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว ภูมิลำเนาของตนเองเพื่อร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบกันมา สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกจึงขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้าง ดังนี้
1. หากสถานประกอบกิจการใดไม่ได้ กำหนดให้ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 เป็นวันหยุดตามประเพณีขอความร่วมมือให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันพุธที่ 13 เมษายน 2559 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2559 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ให้แก่ลูกจ้างด้วย
2. สำหรับงานขนส่งทางบกนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ ทำงานไม่เกินวันละ8 ชั่วโมงหากจะทำให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมงโดย ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างและในวัน ทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการทำงานของวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว
3. ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทางและขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
     ทั้งนี้สถานประกอบการใดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโทรศัพท์ 055- 258869 หรือ 055 – 282191

 

3645 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ