ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 9.45 น.พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 3 ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประจำปี 2559 จำนวน 160 นาย
ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบาย ดำเนินการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้ดีขึ้น จึงอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบกลางจำนวน 931,926,700บาท เพื่อเป็นงบประมาณโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้กรมทหารช่างกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 ดำเนินการปรับปรุงตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 37 เส้น ทางระยะทาง 148.14 กิโลเมตร ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จำนวน 8 เส้น ทางในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ระยะทางรวม 35.85 กิโลเมตร วงเงินทั้งสิ้น 219,574,700 บาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา จำนวน 6 เส้นทาง และเป็นถนนผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา จำวนน 2 เส้นทาง หน่วย ทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 จะเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จำนวน 365 วันเมื่อการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลาได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งในการดำรงชีวิตประจำวัน กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กระทำพิธีจัดส่งกำลังพลหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 3 ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ได้จัดหน่วยทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนการก่อสร้างและสนับสนุนถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 160 นาย ยานพาหนะ จำนวน 62 คัน และเครื่องมือช่าง ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนผิวแอลฟัลท์ ติกคอรกรีตผสมยางพารา จำนวน  8 เส้นทาง

 

14170 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ