ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  31 มี.ค.59  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      พ.ศ. 2543 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและภูมิภาคขึ้นทุกจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญา ซึ่งผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา/สยามบรมราชกุมารีจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2558 ได้มีการช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท รวม 69 ทุนทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท  โดยส่วนกลางจัดสรรทุนช่วยเหลือเด็กยากจน จำนวน 29 ทุน เป็นเงิน 29,000 บาท และจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเด็กยากจน จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 2,048,045.36 บาท และได้ดำเนินการ ดังนี้ ซื้อตัวสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน  1,144,869.38 บาท  โดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขานางพญา จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันยอดเงินรวม 903,175.98 บาท

สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 2559 ในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธานำเงินมาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ เป็นเงิน  178,834  บาท

2759 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ