ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  4  เมษายน  2559 ที่ผ่านมา  ที่โรงเรียนเทศบาล  4   (ชุมชนวัดธรรมจักร) นายบุญทรง   แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมผู้สูงอายุและสมาชิกครอบครัวสามวัย ตามโครงการสามวัยสายใยรักครอบครัว โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 โซน โดยเริ่มจากโซนที่  1  ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) โซน 2 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ศาลาวัดหนองบัว โซน  3  วันที่  7  เมษายน 2559  ณ วัดจันทร์ตะวันออก และโซน 4 วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  เทศบาลนครพิษณุโลกมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้สูงอายุและกิจกรรมทางสังคม  โดยมีศูนย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุพระองค์ขาวจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สอนการประดิษฐ์งานฝีมือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีบทบาทร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถเข้ารับบริการภาครับอย่างทั่วถึงและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในสังคมไทยที่เน้นถึงความกตัญญูกตเวทีตามวัฒนธรรมประเพณี  โดยให้ความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ เทศบาลนครพิษณุโลกจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 980 ราย

5077 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ